lvruДля Вас, Вашей семьи, Ваших друзей и знакомых. Более 25 лет опыта.
Для Вас, Вашей семьи, Ваших друзей и знакомых. Более 25 лет опыта.

Условия по использованию

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:

1.1. KLIENTS piekrīt, ka fiziskās personas dati tiek izmantoti tikai ar ceļojumu organizēšanu saistīto dokumentu noformēšanā un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

1.2. TŪROPERATORS organizē tūrisma braucienu atbilstoši Ceļojuma programmai, ar kuru KLIENTS iepazīstas, pērkot ceļojumu, un ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa. Parakstot šo Līgumu, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar Ceļojuma programmu un saņēmis tās eksemplāru.

2. PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM UN MAKSĀJUMI:

2.1. Tūrisma pakalpojuma cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti Ceļojuma programmā, sadaļā „ceļazīmes cenā ietilpst”. Ja KLIENTS ceļo viens un vēlas izmantot vienvietīgu numuru vai nav iespēju izmitināt viņu kopā ar kādu no ceļojuma līdzbraucējiem, tiek piemērota piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā numurā.

2.3. Ja KLIENTAM nepieciešams iesniegt papildus dokumentus un veikt papildus piemaksas (piem., vīzu noformēšanai), tad KLIENTS par to tiek informēts piesakoties ceļojumam. Dokumenti jāiesniedz un piemaksas jāveic atbilstoši TŪROPERATORA norādījumiem.

2.4. Gadījumā, ja nepieciešama vīza, KLIENTS iesniedz nepieciešamos dokumentus un atbild par dokumentu patiesīgumu.

2.5. Dokumentus, kas apliecina samaksu par pakalpojumu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.

3. TŪROPERATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

3.1. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, kā tas paredzēts Ceļojuma programmā, izņemot tos gadījumus, kad saistības netiek pildītas trešās personas, kas nav saistīta ar paredzētajiem pakalpojumiem, vai KLIENTA vainas dēļ, kā arī force majeure apstākļu gadījumā.

3.2. TŪROPERATORS ir tiesīgs mainīt šī līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas Ceļojumu programmā un/vai cenā) 20 (divdesmit) dienas pirms ceļojuma uzsākšanas, ja šāda nepieciešamība radusies no TŪROPERATORA neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs.

3.3. Ārkārtēju apstākļu – t.s. „force majeure” (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas Ceļojuma maršrutā, tūristu izvietošanā.

3.4. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst Ceļojuma programmai, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts Ceļojuma programmā un būtiski negroza ceļojuma mērķi un nolūkus.

3.5. Ja ir notikusi autobusa maiņa, tad KLIENTAM tiek piedāvāta līdzvērtīga vieta, cik tas faktiski ir iespējams.

3.6. TŪROPERATORS apņemas nekavējoties informēt KLIENTU par pakalpojumu izmaiņām.

3.7. Saskaņā ar viesnīcu iespējām TŪROPERATORAM ir tiesības izvietot KLIENTUS divvietīgajos (DBL vai TWIN) standarta numuros, t.sk. vairākus ģimenes locekļus.

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:

4.1. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenas izmaiņas vai arī ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas veiktās iemaksas.

4.2. KLIENTAM ceļojuma sākumā jāierodas ceļojuma dokumentos norādītajā vietā un laikā, to obligāti precizējot dienu pirms ceļojuma sākuma, sazinoties ar kontaktpersonu.

4.3. KLIENTS apņemas atgriezties no ceļojuma kopā ar grupu.

4.4. KLIENTAM jāpakļaujas attiecīgās valsts likumiem, jāizpilda muitas un robežkontroles dienesta norādījumi, jāievēro sabiedriskās kārtības vispārpieņemtās normas, pulcēšanās vietas, laiki, jāizpilda grupas vadītāja organizatoriskie norādījumi, jārespektē valstu paražas, tradīcijas un likumi, kā arī ceļabiedru tiesības ceļojuma laikā. Ja KLIENTS neievēro šo noteikumus, TŪROPERATORAM ir tiesības pārtraukt KLIENTA ceļojumu bez jebkādas kompensācijas. TŪROPERATORS nenes atbildību par šo punktu neievērošanu.

4.5. KLIENTAM autobusā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt un autobusa kustības laikā pārvietoties pa salonu. (EK 056 Regula).

4.6. Ja brauciena laikā KLIENTAM ir sūdzības par pakalpojumu, KLIENTS ar rakstisku pretenziju griežas pie grupas vadītāja. Ja grupas vadītājs nevar novērst attiecīgās nepilnības nekavējoties, tiek sastādīts akts, kas kopā ar KLIENTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM. KLIENTS ir tiesīgs pieteikt prasījumu par pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas, adresējot to TŪROPERATORAM, iesniedzot vai nosūtot prasījumu tā juridiskajā adresē

4.7. KLIENTAM ir pienākums atlīdzināt trešajai personai (viesnīca, autobuss u.c.) materiālos zaudējumus, kas nodarīti KLIENTA vainas dēļ ceļojuma laikā. Zaudējumi tiek segti uz vietas.

4.8. KLIENTS pats atbild par savām personīgajām mantām un dokumentiem. Atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās no brauciena. Par citiem braucienam nepieciešamiem dokumentiem TŪROPERATORS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU. Jebkurā gadījumā KLIENTAM ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai bērniem.

5. ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA UN CEĻOJUMA ATCELŠANA:

5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā neatkarīgi no atteikšanās iemesla izņemot šī Līguma 2.1. un 4.1. punktos norādītos iemeslus, TŪROPERATORS ietur, sekojošus maksājumus:

  • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 29 – 20 dienas – KLIENTS zaudē 50 % no pakalpojuma cenas.
  • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas 19 – 10 dienas – KLIENTS zaudē 75 % no pakalpojuma cenas.
  • Ja līdz brauciena sākumam atlikušas mazāk par 10 dienām – KLIENTS zaudē 100 % no pakalpojuma cenas.
  • Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
  • KLIENTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.

5.2. TŪROPERATORAM ir tiesības atcelt KLIENTA ceļojumu ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma nepietiekama dalībnieku skaita dēļ, kā arī ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu vai notikumu dēļ, kurus TŪROPERATORS nevarēja paredzēt vai novērst, arī ievērojot visu nepieciešamo piesardzību., Šajā gadījumā TŪROPERATORS piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā KLIENTAM visu iemaksāto summu.

5.3. TŪROPERATORS neatbild par KLIENTA aizturēšanu robežšķērsošanas laikā, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos TŪROPERATORS neatmaksā KLIENTAM pakalpojuma cenu un nesedz nekādus zaudējumus.

5.4. Gadījumā, ja KLIENTS nevar doties ceļojumā, KLIENTS ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot TŪROPERATORAM ne vēlāk kā piecas dienas pirms brauciena. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņu noteikumi.

5.5. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no izpildītāja neatkarīgi apstākļi (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).